• Testovanie T9 2021

     • Testovanie 9, ktoré sa malo uskutočniť 9.6.2021, je zrušené!!! V tento deň bude prebiehať riadne vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

     • Riaditeľské voľno - oznam!!!

     • Riaditeľka školy udeľuje žiakom 9.ročníka na pondelok 10. mája 2021 riaditeľské voľno z dôvodu prijímacieho konania na stredné školy.

      Pre žiakov 0. - 8.ročníka pokračuje prezenčné vzdelávanie.

      Do školy nastupujú aj žiaci z tried 1.a, 1. b.

       

    • Školská jedáleň - online prihlásenie - zmena
     • Školská jedáleň - online prihlásenie - zmena

     • Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že online prihlasovanie a odhlasovanie na obedy na pondelok je možné až do nedele do 14.00 hod. V prípade zabudnutého alebo nefunkčného hesla píšte na spravca@zshanusovce.sk.

      Kontakt na vedúcu školskej jedálne: 0911 158 842

     • Pravidlá pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov škôl od 3.5.2021

     • Podľa aktuálného rozhodnutia MŠVVaŠ v nadväznosti na regionálny COVID automat pokračuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ, okrem tried 1.a, 1.b, ktoré nariadením RÚVZ vo Vranove ned Topľou zostávajú na dištančnom vzdelávaní. Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať v súlade s platným rozvrhom hodín.

      V súlade s vyhláškami ÚVZ a regionálnym COVID automatom, nie je potrebný test žiakov 2. stupňa. Na základe informácii MŠVVaŠ nie je tiež potrebný test zákonného zástupcu žiaka v ZŠ.

      Rodič pri nástupe dieťaťa/žiaka do školy 3.5.2021 predkladá: CestnePrehlasenie.docx . Toto tlačivo predkladá tiež po každej neprítomnosti žiaka v škole dlhšej ako 3 dni. Rodičia, ktorí používajú rodičovské konto v Edupage, môžu vyhlásenie podať aj elektronicky.

     • Riaditeľské voľno - oznam

     • Riaditeľka školy udeľuje žiakom 9.ročníka na pondelok 3.mája 2021 riaditeľské voľno z dôvodu prijímacieho konania na stredné školy.

      Pre žiakov 0. - 8.ročníka (okrem tried 1.a, 1.b) pokračuje prezenčné vzdelávanie.

     • Zmena!!! - Organizácia vstupu do budovy školy pre žiakov od 26.4.2021

     • Zajtrajším dňom sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých triedach základnej školy (okrem tried 1.a, 1.b - tieto z dôvodu pozitívneho zamestnanca prechádzajú na 14 dňové dištančné vzdelávanie).

      Nakoľko je ráno pri vstupe potrebné vykonať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) a skontrolovať potrebné dokumenty žiaka (negatívny test žiaka, zák.zástupcu, poprípade doklad o platnej výnimke z testovania, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - kontrolovať sa bude predovšetkým u tých žiakov, ktorí vyhlásenia nepodali elektronicky), žiaci majú presne stanovený vchod a dvere, ktorým vstupujú do budovy. Ráno žiakov bude na stanovenom vstupe čakať triedny učiteľ (kontrola dokumentov) a asistentky (ranný filter).

      Žiaci po prekontrolovaní dokumentov a absolvovaní ranného filtra odchádzajú do svojich tried.

      CestnePrehl_I.docx - čestné prehlásenie o bezinfekčnosti pre I.stupeň

      CestnePrehl_II.docx - čestné prehlásenie o bezinfekčnosti pre I.stupeň

     • Nástup žiakov 5.-7.ročníka do školy v pondelok 26.4.2021

     • Na základe regionálneho Covid automatu, ktorým sa školy riadia od 26.apríla, prechádza celý II.stupeň od pondelka na prezenčnú výučbu. S radosťou vám teda môžme oznámiť, že žiaci 5.-7.ročníka sa v pondelok 26.4.2021 opäť vrátia do školských lavíc, na čo sa už všetci veľmi tešíme.

     • Dopravné žiakov - vyplácanie

     • Dopravné žiakov  budeme  rodičom vyplácať od štvrtka 22.4.2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod. do piatka 30.4.2021. V prípade, že dopravné prevezme žiak je potrebné splnomocnenie od rodiča. Zároveň Vás žiadame o dodržanie všetkých hygienických opatrení a tiež vstupu do budovy školy len po 1 osobe.

     • Organizácia vyučovania od pondelka 19.apríla 2021

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č.: 2021/12811:1-A1810 sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách, a to nasledovne:

      1.stupeň ZŠ:

        0. - 4.roč.: PREZENČNE (v škole) - potrebný NEGATÍVNY TEST zákonného zástupcu, čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

       - povinné rúško (+ 1 rezervné rúško v taške)

      2.stupeň ZŠ:

        5. - 7.roč.: DIŠTANČNE (doma)  - vyučovanie ON Line bude pokračovať doterajším spôsobom

        8. - 9.roč.: PREZENČNE (v škole) - potrebný NEGATÍVNY TEST žiaka a jeho zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

        - povinný respirátor (+ 1 rezervný respirátor v taške)

      Stravníci, ktorí majú záujem o stravu od pondelka 19.apríla, nech sa prihlásia prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov cez portál www.eskoly.sk.

      * Nakoľko podmienkou nástupu žiakov 8. a 9.ročníka na prezenčné vyučovanie je negatívny Ag alebo PCR test, ponúkame žiakom týchto ročníkov možnosť otestovať sa v piatok 16.4.2021 (predbežne v čase 14.00 - 15.00, podľa záujmu bude čas prispôsobený) v areáli školy. Záujem o Ag testovanie v piatok sa bude dať nahlásiť prostredníctvom Hlasovania cez Edupage aplikácie. Vzhľadom na nízky záujem o kloktacie testy, tieto zatiaľ nebudú použité.

       

     • Nástup žiakov I.stupňa od 12.apríla

     • Od pondelka 12.apríla sa na základe rozhodnutia ministra školstva plošne otvára prvý stupeň základných škôl pre deti všetkých rodičov.

      V rozhodnutí sa okrem iného uvádza, že ak sa obnoví prezenčná výučba v škole, žiak sa má zúčastňovať tejto prezenčnej výučby, s výnimkou, ak je žiak v karanténe. V takomto prípade je zákonný zástupca povinný nahlásiť triednemu učiteľovi neprítomnosť žiaka v škole a zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením ojej zanedbávaní.
      Aj naďalej však podľa platných predpisov platí podmienka pretestovania aspoň jedného zákonného zástupcu.
      Vraciame sa teda ku klasickému otvoreniu základnej školy (zatiaľ na I.stupni) za prítomnosti všetkých žiakov. Žiadam vás však aj naďalej o dodržiavanie prísnych hygienických opatrení, zodpovednosť a trpezlivosť.
      Pri nástupe v pondelok ráno zostáva naďalej podmienka odovzdať vypísané a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti a predložiť k nahliadnutiu asistentkám na vstupe negatívny test poprípade tlačivo o výnimke z testovania. Čestné prehlásenie o bezinfekčnosti je možné predložiť aj elektronicky, ale je potrebné v tomto prípade priložiť aj sken negatívneho testu alebo tlačiva o bezinfekčnosti.

      Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť, avšak iba zodpovedným správaním dosiahneme, aby škola zostala čo najdlhšie otvorená.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Veľkonočné prázdniny:  1.4.2021 - 6.4.2021. Nástup žiakov 0. - 4. ročníka do školy - 7.apríla 2021 (streda). Pri nástupe žiaka do školy je potrebné preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 jedného zákonného zástupcu a  odovzdať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (možnosť podať aj elektronicky). Pri elektronickom podaní čestného prehlásenia je potrebné priložiť prílohu - kópiu negatívneho testu, alebo potvrdenia o výnimke z testovania.

      praje riaditeľka školy RNDr. Natália Verčimáková

      a kolektív zamestnancov

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom detí, že zápis na povinné plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2021 /2022 sa uskutoční

      7. apríla a 8. apríla 2021

      v čase od  10,00 h. do 13,00 h,

      9. apríla 2021

      v čase od  8,30 h. do 11,30 h

       bez osobnej účasti dieťaťa.

       

     • Podávanie prihlášok na stredné školy

     • Zákonní zástupcovia končiacich žiakov a končiaci žiaci, ktorí majú záujem o podanie prihlášky na strednú školu listinnou (papierovou) formou a nie elektronickou, môžu prísť podpísať prihlášky k vchodu do telocvične základnej školy na Štúrovej ulici

      v utorok 16.3.2021 od 8:00 do 10:00,

      v stredu 17.3.2021 od 15:00 do 16:45

      a vo štvrtok 18.3.2021 od 8:00 do 10:40.

      Je potrebné si priniesť vlastné pero, ktoré píše namodro, dodržať platné protiepidemiologické opatrenia a preukázať sa platným negatívnym testom na COVID-19 alebo platným potvrdením o prekonaní COVID-19. Ďalšie termíny pre zákonných zástupcov a žiakov, ktorí sa z rôznych príčin (napríklad domáca karanténa, pracovné povinnosti, nevybrali si ešte školu a pod.) nemôžu v horeuvedené termíny dostaviť, budú zverejnené neskôr v závislosti od nariadených protiepidemiologických opatrení. V prípade otázok a nejasností kontaktujte výchovného poradcu na telefónnom čísle 0910 756 321.

     • Prevádzka ZŠ od 8.marca 2021

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľstvo školy, vzhľadom na aktuálne rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR evidovaným pod č.: 2021/10079:2-A1810, zo dňa 02.03.2021 oznamuje, že od dnes - 8.03.2021 prezenčná forma pokračuje naďalej pre žiakov na I.stupni, pre všetkých žiakov špeciálnych tried.

      V prevádzke je aj školský klub detí a školská jedáleň.

      V deň nástupu (môže to byť aj iný deň ako pondelok) odovzdá zákonný zástupca/žiak vyplnené čestné vyhlásenie Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti-1.stupen.pdf a k nahliadnutiu negatívny test jedného zákonného zástupcu, ktorý žije v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní (alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19).

      Čestné vyhlásenie je možné podať aj elektronicky.