• Oznam

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, rodičom, zamestnancom školy a cudzím stravníkom, že odhlasovať a prihlasovať sa na obedy v mesiaci jún 2019 bude možné len do 21.6.2019 do 8.00 hod..

     • Divadelné predstavenie Ťapákovci

     • Dňa 29. 5. 2019 sa naši deviataci zúčastnili divadelného predstavenia v rusínskom jazyku v DAD Prešov pod názvom Ťapákovci. Predstavenie slovenskej autorky Boženy Slančíkovej - Timravy, spracované Ondrejom Šulajom, žiakov zaujalo a mnohých aj prekvapilo. Vážna komédia ponúknutá priamo z domu Ťapákovcov, preslávenými svojou lenivosťou, či nevôľou k akejkoľvek životnej aktivite našim žiakom vôbec nebola cudzia. Dobre sa bavili a hercov ocenili výdatným potleskom.

     • Oznámenie RŠ

     • Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že v piatok 24.5.2019 sa vyučovanie končí o 12.30 hod. z dôvodu prípravy volieb do Európskeho parlamentu.

     • riaditeľské voľno

     • Riaditeľ ZŠ Hanušovce udeľuje všetkým žiakom na deň 14.5.2019 /utorok/ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

     • Veľkonočná burza

     • Srdečne Vás týmto pozývame na Veľkonočnú burzu, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. a 17. apríla 2019 od 9.00 hod. do 14.00 hod. vo vestibule základnej školy.

     • Pozvánka

     • P R O P O Z Í C I E

      46. ročníka Memoriálu brig.gen. Kukorelliho v Hanušovciach nad Topľou

      z príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

      Miesto:                 Základná škola Hanušovce nad Topľou

      Dátum:                 7. máj 2019    /utorok/                                            

      Usporiadateľ:      ZŠ Hanušovce n.T., MsÚ Hanušovce n.T.    

      P r o g r a m :       08.00 hod.  -  prezentácia   

                                     09.00 hod.  -  kladenie vencov

                                     09.15 hod.  -  slávnostné otvorenie

                                     09.20 hod.  -  štart I. kategórie

                                  12.10 hod.   -  vyhodnotenie 46. ročníka cestného behu

                                   

      P o k y n y    p r e   ú č a s t n í k o v :

      • cestovné hradí vysielajúca organizácia

      • občerstvenie hradí usporiadajúca organizácia   /je potrebné nahlásiť počet   pretekárov na tel. č. 4452340  príp. mobil č. 0911445234/.

      K a t e g ó r i e :

      I.  kategória:                 l. a 2. ročník chlapci   nar. od 1.9.2010 do 31.8.2012 300 m

                                           1. a 2. ročník dievčatá nar. od 1.9.2010 do 31.8.2012 300 m   

                                           3. a 4. ročník chlapci   nar. od 1.9.2008 do 31.8.2010 500 m

                                           3. a 4. ročník dievčatá nar. od 1.9.2008 do 31.8.2010 500 m                 

      II. kategória:                mladšie žiačky    nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008        1.500 m

                                           mladší žiaci        nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008        1.500 m

                                           staršie žiačky      nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006        1.500 m

                                           starší žiaci           nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006        1.500 m

                                           mladšie dorastenky nar. od 1.9.2000 do 31.8.2004    1.500 m

                                           mladší dorastenci    nar. od 1.9.2000 do 31.8.2004    1.500 m

      III. kategória:              dospelí /ženy,muži/ prihlásia sa na MsÚ  /beží sa večer/

                                                            Tešíme sa na Vašu účasť!                                       

                                                                                  

     • Dopravné žiakov - vyplácanie

     • Oznamujeme rodičom žiakov, patriacich do nášho školského obvodu, že dopravné žiakov za mesiace január až marec 2019 sa bude vyplácať dnes od 11.30 hod. a od zajtra 2.4.2019 do piatku 5.4.2019 od 8.00 hod. do 14.hod..

     • Testovanie žiakov 9. ročníka

     • Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T9 – 2019

      Dňa 3.4.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9-2019. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2. Test z matematiky píšu v čase: 8.20 – 9.50 h (90 minút), test zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.35 – 11.45 hod. (70 minút).

      Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky v čase: 8.20 – 10.20 h (120 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 11.05 – 12.45 h (100 minút).

      Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky:  zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

      Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod! 

       

      Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2019 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 65. ročník - Hviezdoslavov Kubín

            Dňa 20.3.2019  sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove n/T  konal           65. ročník okresnej súťaže v umeleckom prednese - Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriách a v rámci nich sa spolu stretlo 71 prednášajúcich poéziu a prózu zo základných škôl okresu Vranov n/T. Z našej školy do okresného kola postúpili z I. kategórie - Terézia Anna Semanová, III. A (próza) a Vladislav Husivarga, III. A (poézia), z II. kategórie – Bianka Peterová, VI. A (próza) a Ivan Škorpil, VI. A  (poézia) a z III. kategórie – Zuzana Eštvaníková, VII. C (poézia).  Po zhodnotení výkonov prednášajúcich porotou v jednotlivých kategóriách, nasledovalo záverečné spoločné vyhodnotenie okresného kola  s udelením prvých troch miest a niekoľkých čestných uznaní  zvlášť pre každú kategóriu.

          Naša základná škola v každej kategórií dosiahla  tieto úspechy:

              I. kategória: prednes prózy – Terézia Anna Semanová, III. A  – 3. miesto

             prednes poézie – Vladislav Husivarga, III. A  –  Čestné uznanie

              II. kategória: prednes poézie  –  Ivan Škorpil, VI. A – 3. miesto

             III. kategória: prednes poézie  – Zuzana Eštvaníková, VII. C – 3. miesto

         Ďakujeme všetkým prednášajúcim za reprezentáciu školy a umiestneným srdečne blahoželáme.

                                                                         Mgr. A. Rišková


      Vyhodnotenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy v HZOS Vranov n/T

            

           

                                                                                                 

       

       

      Vyhodnotenie školského kola Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy – 1. kategória

               

                                

                             

              

                                                                                              

                                                                                                  

                                      

                                                                                                      

     • Matematický klokan

     • Vo štvrtok 21. marca 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili najväčšej medzinárodnej súťaže na svete Matematický klokan.  Do súťaže sa zapojilo 33 žiakov 1. až 4. ročníka a 37 žiakov 5.až 9.ročníka. Týmto sa chcem poďakovať rodičovskému združeniu pri ZŠ Hanušovce n/T a občianskemu združeniu  Hanušáčik za poskytnutie finančného príspevku na  materiálnu realizáciu súťaže.

                                                                                                 Mgr. M.Holingová

    • O z n a m y  riaditeľa školy
     • O z n a m y riaditeľa školy

     • 1.

      Riaditeľ ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom žiakov, že vo štvrtok 28.3.2019 sa vyučovanie končí o 12.30 hod. z dôvodu konania výročnej členskej schôdze OZ Hanušáčik.

      2.

      Riaditeľ školy udeľuje všetkým žiakom riaditeľské voľno na deň 29.3.2019.

      Dôvod: slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov.

       

       

     • Výročná členská schôdza OZ Hanušáčik

     • Vážení kolegovia, členovia OZ Hanušáčik!

           Srdečne Vás všetkých pozývame na výročnú členskú schôdzu OZ HANUŠÁČIK, ktorá sa uskutoční dňa 28.3.2019 o 13.00 hod.  v zborovni ZŠ Hanušovce nad Topľou.

      Program výročnej členskej schôdze

      1. Otvorenie  a privítanie prítomných členov OZ
      2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
      3. Oboznámenie s programom – doplnenie, schválenie členmi OZ
      4. Výročná správa o hospodárení za rok 2018
      5. Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2018
      6. Návrh plánu činnosti OZ na rok 2019
      7. Návrh rozpočtu OZ na rok 2019
      8. Diskusia
      9. Uznesenie
      10. Záver spojený s občerstvením. 
     • Maľované čítanie

     • MAĽOVANÉ ČÍTANIE

               Pri príležitosti MARCA – Mesiaca knihy v rámci spolupráce ZŠ a MŠ  sa žiaci III.A , III.C  striedavo v priebehu v dvoch dní 11. a 12. marca 2019 zúčastnili s predškolákmi  zo skupín LIENKY  a VČIELKY na tvorivej dielni  „MAĽOVANÉ ČÍTANIE “, konanej pod záštitou členiek Haliklubu ( Mgr. Agáta Krupová, Mgr. M. Lehetová, Mgr. H. Molitorisová, Mgr. H. Lipčáková, Mgr. V. Babenská, D. Peleščáková) a riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Hanušovciach nad Topľou Mgr. Ľ. Tomkovej, v krásnych priestoroch Šóšovského kaštieľa.

             Žiaci základnej školy a materskej školy boli zoskupení do šiestich kooperujúcich skupiniek,              v rámci ktorých tretiaci tvorivo vymýšľali rozprávky, príbehy, básničky o zvieratkách a predškoláci ich  doplnili vymaľovanými kresbičkami. Všetko sa to dialo pod láskavým, povzbudzujúcim dohľadom jednotlivých koordinátoriek Haliklubu a tiež nápomocných učiteliek z materskej školy ( Mgr. K. Bindasová, Bc. Danka Schubertová, p. uč. Ľ. Hrušková, p. uč. J. Jakubová) a základnej školy (Mgr. A. Rišková, Mgr. M. Holingová). Viac o zaujímavom priebehu tvorivej dielne „MAĽOVANÉ ČÍTANIE“, kde sa stretli tri generácie naraz,  prezradia fotografie.

                                                                                                                                                 

       

                 Mgr. A. Rišková

             

       

       

     • Geografická olympiáda

     • Výsledky geografickej olympiády

      Dňa 7. februára 2019 sa naši nádejní geografi zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády v CVČ vo Vranove nad Topľou. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi: piataci Ján Sučko, Matúš Jelo a Simon Leško obsadili 5., 12. a 13. miesto, siedmaci Zuzana Eštvaníková a Ján Kosť 6. a 9. miesto. Najvyššie sa umiestnili deviataci Nina Anna Hliboká  - 1. miesto a Martin Sabo - 2. miesto, čím postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. apríla v Prešove. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.