• OZNAM - odhlasovanie z obedov - dôležité !!!!!!

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, dospelým stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že odhlasovať sa z obedov a prihlasovať sa na obed je možné len deň vopred do 14.00 hod..

    • Tehly, piesok, dosky... :)
     • Tehly, piesok, dosky... :)

     • Materiálne darcovstvo

      Materiálne darcovstvo je skvelou možnosťou, ako užitočným a zmysluplným spôsobom zrecyklovať veci, ktoré by ste inak vyhodili.
      Pomôcť nám môžete aj materiálom, ktorý potrebujeme pre stavbu pocitového chodníka (kamene, štrk, piesok), bylinkovej špirály (tehly, hlina), hmyzieho domčeka (dosky, drevený materiál). Materiál nemusí byť nový, poslúži aj použitý.

      Kontaktovať nás môžete e-mailom na: kathre@zshanusovce.edu.sk, 057/4452340

      Ďakujeme.

     • Oznam

     • Dňa 1.3.2019 (piatok) končí vyučovanie po piatej vyučovacej hodine z dôvodu organizovania školského žiackeho plesu.

     • Chrípkové prázdniny!!!!

     • Riaditeľ školy vyhlasuje od 12.2.2019 chrípkové prázdniny z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných chorôb. Od 18.2. do 22.2.2019 budú jarné prázdniny. Nástup na vyučovanie je  25.2.2019 ((pondelok).

     • Žiacky ples 2019

     • Žiacky ples 2019 sa uskutoční dňa 1.3.2019 o 15.30. Prosíme žiakov, aby boli prítomní v škole minimálne 10 minút pred začiatkom plesu.

     • Šaliansky Maťko

      26. ročník Šalianskeho Maťka

       

      Dňa 24.1.2019 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou sa uskutočnil         26. ročník regionálneho kola prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Hlavnými organizátormi regionálneho kola súťaže boli HZK a Oblastné pracovisko Matice Slovenskej vo Vranove nad Topľou. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov z 15 základných škôl vranovského regiónu. Regionálne kolo prebehlo v troch súťažných kategóriách, v ktorých nás reprezentovali žiačky postupujúce z nášho školského kola: Terézia Anna Semanová, III.A – 1. kategória, Martina Kaňuchová IV.B – 2. kategória, Bianka Peterová, VI.A – 3. kategória.

      Podľa zhodnotenia poroty regionálneho kola súťažiaci preukázali vynikajúce výkony a tiež pozitívne ocenili ich pestrý výber ukážok.

          Našu základnú školu úspešne reprezentovala Terézia Anna Semanová, žiačka III.A, ktorá sa

      v 1. kategórii umiestnila na 3. mieste.

                                                                                      Za podaný výkon jej srdečne blahoželáme!
                                                                                 Mgr. A. Rišková

    • Dopravné - oznam
     • Dopravné - oznam

     • Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do nášho školského obvodu, že dopravné za mesiace september až december sa bude vyplácať od utorka 18. decembra do štvrtka 20. decembra 2018 v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod..

     • Riaditeľské voľno - len žiaci 6.-9. ročníka

     • Riaditeľ školy udeľuje žiakom 6.-9. ročníka ZŠ riaditeľské voľno na deň 21. november 2018 (streda).

      Dôvod: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2018.

      Žiaci 1.- 4. ročníka budú mať riadne vyučovanie.

       

     • Testovanie žiakov 5. ročníka

     •             Informovanie  rodičov a žiakov

                                    k T 5-2018

      Dňa 21.11.2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka

      T 5-2018. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy  pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka  od 10,05 hod. do 11,05 hod.(60 minút). Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu  test z matematiky v čase od  8.20 hod. do 9,35 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10,20 hod. do 11,35 hod..Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky –  pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny . Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7,45 hod!  Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

       

     • Poznáme víťazov súťaže Stromy našimi očami

     • V piatok 16.11.2018 kolégium Zelenej školy vyhlásilo výsledky hlasovania v súťaži Stromy našimi očami.

      1. miesto získali: Ivan Škorpil zo 6.a za fotografiu, Lenka Schubertová z 3.c za maľbu a Martinka Kaňuchová zo 4.b za báseň. Srdečne blahoželáme.

      Správu, mená všetkých víťazov a fotografie ocenených prác a ich autorov si môžete pozrieť v časti Zelená škola/Naše aktivity.

      (autorka maľby a básne na fotografii: Dorotka Hrešová, 4.b)

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 9.11.2018 (piatok), sa vyučovanie skončí o 12.30 hod.

      z dôvodu prípravy miestností v ZŠ na Komunálne voľby 2018.

     • Riaditeľské voľno

     •   O Z N A M

      Riaditeľ ZŠ udeľuje žiakom

                 základnej školy

      na deň  29. október 2018       

                 /pondelok/

               riaditeľské voľno.

      Nástup na vyučovanie po jesenných prázdninách   v pondelok 5.11.2018.      

             

       

    • Zelená škola
     • Zelená škola

     • Naša škola sa v tomto školskom roku zaregistrovala do programu ZELENÁ ŠKOLA, najväčšieho certifikačno-vzdelávacieho ekoprogramu na svete (Eco-Schools). Vznikol ako reakcia na potrebu zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni a dnes spája viac ako 40 000 škôl z 53 krajín sveta.

      Cieľom programu je podporiť školské komunity, ktoré budú vytvárať priestor, kde si mladí ľudia spoločne s učiteľmi a rodičmi rozvíjajú prostredníctvom zážitku tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev.

      Program charakterizujú slová: pozitívna zmena myslenia a konania, spolupráca, tvorivosť, aktivita, sloboda, zodpovednosť, úcta...

      V nasledujúcich dvoch rokoch sa budeme venovať prioritnej téme Zeleň a ochrana prírody.

      Buďme spolutvorcami hodnôt a aktivít na škole. Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.

      Viac informácií nájdete v časti Zelená škola a na stránke: http://www.zelenaskola.sk/

    • Súťaž
     • Súťaž

     • Kolégium ZELENEJ ŠKOLY vyhlasuje súťaž pri príležitosti Dňa stromov v troch kategóriách:

      1) Fotografická – fotografia stromu (v digitálnej forme)

      2) Výtvarná – zobrazenie stromu ľubovoľnou technikou

      3) Literárna – príbeh alebo báseň o strome

      Najkrajšie práce vybraté kolégiom Zelenej školy budú súčasťou výstavy STROMY NAŠIMI OČAMI. Výhercov v jednotlivých kategóriách vyberiete vy svojím hlasovaním.

      Vaše práce očakávame do piatka 26.10.2018 u p. uč. Hrehovej alebo e-mailom kathre@zshanusovce.edu.sk

                                                                                                                                                           

    • Platba za stravovanie v ŠJ
     • Platba za stravovanie v ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že poplatky za stravovanie žiakov v školskej jedálni sa platia na účet -

      IBAN SK10 0200 0000 0016 3648 7058. Do poznámky uviesť meno a triedu žiaka.

      Poplatok za žiaka I. stupňa je 20 € a žiaka II. stupňa 22 €.

      Telef. a mobil. číslo na vedúcu ŠJ:  057-488 2630     0911 158 842