• OZNAM!!!

     • Riaditeľka Základnej školy Štúrova 341 v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom školy, že po konzultácii s RÚVZ vo Vranove nad Topľou, po prerušenej prezenčnej výučbe je nástup všetkých ("zdravých") žiakov do školy v pondelok 31.januára 2022.

      Podmienkou nástupu je negatívny Ag samotest a Prehlásenie o bezpríznakovosti.

      V pondelok 31.1.2022 bude vyučovanie skrátené, a to nasledovným spôsobom:

      žiaci I.stupňa - 4 vyučovacie hodiny,

      žiaci II.stupňa - 5 vyučovacích hodín.

      Školská jedáleň bude v pondelok 31.1.2022 v obmedzenej prevádzke, strava bude poskytnutá iba žiakom školského klubu detí.

      Od utorka 1.2.2022 bude školská jedáleň v riadnej prevádzke.

      Za pochopenie ďakujeme a za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

       

     • Informácie k prijímaciemu konaniu a spôsobu podávania prihlášok na stredné školy

     • 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023. Novela školského zákona upravuje spôsob podávania prihlášky na vzdelávanie v strednej škole. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej sa v poradí podľa záujmu uvádzajú najviac dva odbory vzdelávania, ktoré nevyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „netalentové odbory“), a najviac dva odbory vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania (ďalej len „talentové odbory“). Termín podania prihlášky je pre všetky odbory vzdelávania rovnaký.

      Prihlášku je potrebné podať do 20. marca 2022 riaditeľovi strednej školy. Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022. Druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest sa podľa novely školského zákona nebude môcť konať na strednej škole s osemročným vzdelávacím programom.

      Riaditelia stredných škôl zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl do 28. februára 2022.

      Riaditeľom gymnázií so štvorročným, päťročným alebo osemročným vzdelávacím programom sa umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 90% v každom vyučovacom predmete samostatne. Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80%v každom vyučovacom predmete samostatne. Ak stredné školy zohľadňujú v prijímacom konaní známky, systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania sa určí tak, aby žiakov základných škôl hodnotených slovne neznevýhodňovali v hodnotení v rámci prijímacieho konania.

       

      1 Proces podávania prihlášok na stredné školy v školskom roku 2021/2022

      a) Zákonný zástupca vypĺňa len jednu prihlášku na vzdelávanie, na ktorej uvedie v poradí podľa záujmu

      - najviac dva netalentové odbory,

      - najviac dva talentové odbory.

      Poradie záujmu je informačné pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý.

      b) Hodnotenie žiaka na prihláške potvrdzuje riaditeľ základnej školy.

      c)  Termíny konania prijímacích skúšok na gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

      - 1. termín:

      pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

                      ▪ 2. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2022

      pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

                      ▪ 4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2022 a 6. 5. 2022

       

      - 2. termín:

      pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

                    ▪ 9. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2022

      pre odbory vzdelávania, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:

                   ▪ 11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022

       

      Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy

      Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

      - prvá fáza - overenie športového výkonu:

      od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

      - druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:

      4. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5.2022 a 6. 5. 2022 (1. termín)

      alebo

      11. 5. 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 12. 5. 2022 a 13. 5. 2022 (2. termín)

      d) Termín na podanie (odoslanie) vyplnenej prihlášky na každú strednú školu, na ktorú sa uchádzač hlási, je do 20. marca 2022 pre všetky odbory vzdelávania (talentové odbory aj netalentové odbory). Termín na podanie prihlášky sa nevzťahuje iba na uchádzača - mladistvého vo výkone trestu odňatia slobody.

      e) Prihlášku, v ktorej je jedným zo zvolených talentových odborov odbor vzdelávania na strednej športovej škole, je nutné zaslať v čo najskoršom termíne od ukončenia hodnotenia žiaka za prvý polrok z dôvodu overovania športového výkonu v čase od 21. marca 2022 do 14. apríla 2022.

      f) Prihlášku možno podať

      - elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola) bez podpisu, alebo

      - v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 01. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

      g) Povinnými prílohami prihlášky podľa druhu záujmu o štúdium sú:

      - Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor o predkladá len uchádzač o štúdium v tých študijných odboroch alebo učebných odboroch, ktoré ministerstvo školstva do 31. januára 2022  zverejnilo na webovom sídle. Sú to nasledovné odbory:

      - 2176 H mechanik banských prevádzok

      - 2275 H hutník

      - 2285 H zlievač

      - 2262 K hutník operátor

      - 2364 H strojný mechanik

      - 2433 H obrábač kovov

      - 2738 H operátor sklárskej výroby

      - 3661 H murár

      - 3663 H tesár

      - 3672 H kamenár

      - 3684 H strechár

      - 3762 H železničiar

      - 4575 H mechanizátor lesnej výroby

      - 5371 H sanitár

      - Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách

      - 8227 Q tanec

      - 9245 M ochrana osôb a majetku

       

      - Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky o predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      - Potvrdenie národného športového zväzu, že uchádzač je uvedený v zozname talentovaných športovcov o predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

      - Vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v strednej športovej škole.

      - Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti o predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.

      - Vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania predkladá len uchádzač so zdravotným znevýhodnením.

      - Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, vydané zamestnávateľom, ktorý má so školou uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, predkladá len uchádzač, ktorý podáva prihlášku na vzdelávanie v študijnom odbore alebo učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania.

      - Kópie vysvedčení predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

      - Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha) o predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži.

       

      Forma podania prihlášky

      Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

      a) Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

      b) Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

      c) Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

      d) Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

      Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

      a) Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR , ktoré je platné od 1. januára 2022.

      b) Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.

      c) Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.

      d) Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

      e) Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.

      f) Vyhlásenie k podaniam týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa vo vyhlásení dohodnú, že všetky podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania týkajúcich sa nášho syna/našej dcéry, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať jeden z nich.

       

      Usmerňovanie a koordinácia podávania prihlášky zákonným zástupcom zo strany základnej školy

      Výchovný poradca základnej školy  informuje zákonných zástupcov o forme podávania prihlášky a spôsobe jej vypĺňania. Poskytne žiakom, pre ktorých je to relevantné, vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti žiaka a koordinuje žiakov tak, aby toto potvrdenie od lekára, ako aj ďalšie požadované prílohy získali najneskôr do 28. februára 2022. Priebežne usmerňuje proces podávania prihlášok a koordinuje potvrdzovanie prihlášok riaditeľom základnej školy, pričom kontroluje úplnosť (vrátane požadovaných príloh) jej vyplnenia.

      Riaditeľ základnej školy potvrdí predložené resp. zaslané prihlášky bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.

       

      Stredné školy

      a) Stredné školy budú akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.

      b) Riaditeľ strednej školy, ktorá v kritériách na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium vo všetkých odboroch vzdelávania stredných škôl zohľadňuje známky žiaka zo základnej školy, zabezpečí, aby stredná škola

      - vytvorila a zverejnila systém prevodu slovného hodnotenia na známky alebo body v rámci prijímacieho konania,

      - žiakom, ktorí majú na prihláške za daný predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval,“ nahradila toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou alebo aby vytvorila systém prevodu hodnotenia „absolvoval“ (napríklad priemerom známok z príslušného vysvedčenia) a tieto podmienky zverejnila.

       

      Prijímacie skúšky

      a) Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

      b) Ak riaditeľ strednej školy zaradil do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky na základe výsledkov externého testovania, uchádzač, ktorý splnil podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prijímaciu skúšku nebude konať a bude mu priznaný maximálny počet bodov za prijímaciu skúšku.

       

      Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

      a) Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.

      V počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka, riaditeľ strednej školy rezervuje potrebný počet miest pre všetkých uchádzačov, ktorí sa prijímacej skúšky zo zdravotných dôvodov nemohli zúčastniť a boli riadne ospravedlnení; týmto uchádzačom určí riaditeľ strednej školy náhradný termín prijímacej skúšky najneskôr do 31. 8. 2022.

      b) Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie na tlačive Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo vám včas poskytne výchovný poradca. Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť. Potvrdenie o nastúpení na štúdium je možné zaslať aj prostredníctvom emailovej komunikácie (riadne podpísané a zoskenované) – potvrdenie musí byť odoslané do 23.mája 2022 (23:59 hod.).

      c) Zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

       

      Prečítajte si aj: Najčastejšie kladené otázky

     • Preberanie Ag samotestov predlžujeme...

      • Aj počas štvrtka 27. januára 2022 v čase medzi 8.00 - 12.00 hod. bude možné vyzdvihnúť si antigénové testy pri hlavnom vchode základnej školy.

       Ag testy môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak.

     • Preberanie Antigénových samotestov...

     • Počas stredy 26. januára 2022 v čase medzi 8.00 - 12.00 hod. bude možné vyzdvihnúť si antigénové testy pri hlavnom vchode základnej školy.

      Ag testy môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak.

     • Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov III.A a V.B triedy

     • Riaditeľka Základnej školy prerušuje od 25.januára 2022 prezenčnú formu vzdelávania v triede 3.A a 5.B z dôvodu pozitívneho žiaka na ochorenie COVID-19, a to do 30.1.2022. Žiaci budú mať zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín.

      Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie bude v pondelok 31.1.2022. Rodičia žiakov 3.A a 5.B triedy môžu svoje dieťa prihlásiť na PCR testy prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk.

      Žiaci sú z obedov automaticky odhlásení.

      Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

      Žiaci ostatných tried pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania.

     • Vyzdvihnutie Ag testov...

     • Vážení rodičia!

      MŠVVaŠ SR odporúča pretestovanie žiakov Ag testami dvakrát do týždňa - vždy v pondelok a štvrtok pred nástupom do školy. Tieto testy je možné vyzdvihnúť si v škole v utorok 25.1.2022 v čase od 8.00 - 12.00 hod. Testy môže vyzdvihnúť iba zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak. Rada by som vám ešte pripomenúť, že použitie Ag testu je nutné nahlásiť cez Edupage, alebo triednemu učiteľovi.

      Pripomínam takisto na povinnosť odovzdania Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti (prostredníctvom edupage, alebo v tlačenej forme - vyzdvihnúť si ho môžte na vrátnici v škole, alebo stiahnuť zo stránky školy v sekcii COVID-19). Všetky ďalšie informácie potrebné k nástupu žiakov do školy vám sprístupníme v najbližšom možnom termíne.

     • Pozor zmena!!! - Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov 5.A, 6.A, 6.B, 8.A a 9.C triedy

     • Riaditeľka Základnej školy prerušuje od pondelka 24.1.2022 prezenčnú formu vzdelávania v triede 5.A, 6.A, 6.B, 8.A a 9.C z dôvodu pozitívneho žiaka na ochorenie COVID-19 do pondelka 31.1.2022. Žiaci budú mať zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín. Nástup žiakov tried 5.A, 6.A, 6.B, 8.A a 9.C na prezenčné vyučovanie bude v utorok 1.2.2022.

      Rodičia žiakov 5.A, 6.A, 6.B, 8.A a 9.C triedy môžu svoje dieťa prihlásiť na PCR testy prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk.

      Žiaci z tried 5.A, 6.A, 6.B a 9.C sú od 24.1.2022 z obedov automaticky odhlásení na celý týždeň, žiaci 8.A si dňa 24.1.2022 môžu prísť pre obedy k zadnému vchodu jedálne, od utorka 25.1.2022 sú aj žiaci 8.A odhlásení z obeda.

      Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

      Žiaci ostatných tried pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania.

     • Pozor zmena...OZNAM - Prerušenie prezenčnej výučby v 1.C, 3.B, 4.B a 5.C triede ...

     • Riaditeľka Základnej školy prerušuje prezenčnú formu vzdelávania v triede 1.C, 3.B, 4.B a 5.C z dôvodu pozitívneho žiaka na ochorenie COVID-19, a to: 1.C do stredy 26.1.2022, 3.B a 4.B do piatka 28.1.2022, 5.C do štvrtka 27.1.2022. Žiaci budú mať zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín. Nástup žiakov triedy 1.C na prezenčné vyučovanie bude v štvrtok 27.1.2022, nástup žiakov triedy 3.B a 4.B na prezenčné vyučovanie bude v pondelok 31.1.2022, nástup žiakov triedy 5.C na prezenčné vyučovanie bude v piatok 28.1.2022.

      Rodičia žiakov 1.C, 3.B, 4.B a 5.C triedy môžu svoje dieťa prihlásiť na PCR testy prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk.

      Žiaci sú od zajtra z obedov automaticky odhlásení.

      Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

      Žiaci ostatných tried pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania.

     • Máte logické myslenie?

     • On-line iBobor.sk je matematicko-logická súťaž určená pre každého človeka v rôznom veku. Stačí niekoľko klikov na stránke www: ibobor.sk .

      V kategórii DROBEC – 2. a 3. ročník ZŠ sa zapojilo 43 žiakov a úspešní boli títo žiaci:

      Poradie /Meno/ Trieda/ Počet bodov (Max. 72 bodov)

      1. Anna Demčáková 2B 68

      2. Daniela Baranová 2B 64

      3. Miriam Peterová 3B 60

      4. Tomáš Hric 2A 52

      5. Benjamín Kolesár 3B 52

      6. Michaela Peterová 2A 48

       

      V kategórii Bobrík – 4. a 5. ročník ZŠ sa zapojilo 35 žiakov a úspešní boli títo žiaci:

      Poradie/ Meno /Trieda /Počet bodov (Max 96 bodov)

      1.-3 Michaela Mikitová 5A 96

             Anna Sabová 5A 96

             Alex Verčimák 5B 96

      4. Štefánia Tomaščínová 5C 72

      5. Nela Vargovičová 5B 72

      6. Petronela Kaňuková 5C 60

      Ostatní žiaci získali menej bodov a boli podľa pravidiel neúspešní. Všetci žiaci v oboch súťažných skupinách si majú možnosť vo voľnom čase pozrieť nielen svoje výsledky, ale aj rôzne úlohy a ich riešenia po kliknutí v archíve úloh... V roku 2020 sa tejto súťaže zúčastnilo v 54 krajinách sveta až 3 milióny riešiteľov!!! Na obrázku 100% riešitelia z 5 ročníka: Miška Mikitová, Anička Sabová a Alex Verčimák. Gratulujeme!         Mgr. Pavol Minár

     • Príroda v zime, Pani Zima

     • Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička. Polia, lúky vybieli zapadne cestička......aj naši piataci sa tešia z ,,Prírody v zime" a šiestaci s -  ,,Pani zimou"  na výtvarnej výchove. P.uč. Václavková.

    • Nástup do školy - 10.1.2022
     • Nástup do školy - 10.1.2022

     • V pondelok 10.januára 2022 sa školské brány znova otvoria pre všetkých žiakov školy. Prezenčné vyučovanie je obnovené pre žiakov 0.-9.ročníka.

       

      K bezpečnému nástupu do školy je vhodné:

           - otestovať svoje dieťa domácim Ag samotestom (odporúča sa 2x do týždňa - nedeľa, streda),

      Pred nástupom do školy 10.januára 2022 je potrebné:

           - prostredníctvom edupage (alebo písomne - napr. sms) triednemu učiteľovi oznámiť použitie Ag samotestu,

           - odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (prostredníctvom edupage, popr. písomne).

      Na školách sú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.

       

      Tešíme sa na Vás :)

    • Vyzdvihnutie Ag testov...
     • Vyzdvihnutie Ag testov...

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom k avizovanému nástupu žiakov do škôl od pondelka 10.januára 2022, by som vás chcela upozorniť na možnosť vyzdvihnúť si Ag testy. Nakoľko MŠVVaŠ SR odporúča pretestovanie žiakov Ag testami dvakrát do týždňa - vždy v pondelok a štvrtok pred nástupom do školy, je možné si tieto testy vyzdvihnúť v škole v piatok 7.1.2022 v čase od 8.00 - 12.00 hod. Testy môže vyzdvihnúť iba zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak.Rada by som vám ešte pripomenúť, že použitie Ag testu je potrebné nahlásiť cez Edupage.Pripomínam takisto na povinnosť odovzdania Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti (prostredníctvom edupage, alebo v tlačenej forme - vyzdvihnúť si ho môžte na vrátnici v škole, alebo stiahnuť zo stránky školy v sekcii COVID-19)Všetky ďalšie informácie potrebné k nástupu žiakov do školy vám sprístupníme v najbližšom možnom termíne.

      Prajem pekný zvyšok vianočného obdobia, veľa zdravia, trpezlivosti, vzájomného porozumenia a úspešný štart v roku 2022

    • Prihlásenie na obed...
     • Prihlásenie na obed...

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ nemože ŠJ poskytovať výber z dvoch jedál.

      Pri prechode do nového mesiaca sú všetci stravníci automaticky prihlasení na obed na celý mesiac. V prípade potreby sa odhláste.

      Takýto postup sa bude opakovať aj v ostatných mesiacoch.

      Kontakt na vedúcu jedálne: 0911158842.

     • Novoročné prianie ...

     •  

      V Novom roku, moji milí, lásky, blaha, zdravia, sily.

      Úspechov a šťastia veľa z úprimného srdca želá

                                                      kolektív zamestnancov ZŠ Hanušovce nad Topľou