• Oznámenie RŠ

  Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že v piatok 24.5.2019 sa vyučovanie končí o 12.30 hod. z dôvodu prípravy volieb do Európskeho parlamentu.

 • Stretnutie ministerky školstva so zástupcami škôl na území mesta pri príležitosti výjazdového zasadnutia vlády SR v meste Hanušovce nad Topľou 14.5.2019

 • riaditeľské voľno

  Riaditeľ ZŠ Hanušovce udeľuje všetkým žiakom na deň 14.5.2019 /utorok/ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

 • Memoriál brig. gen. Kukorelliho 7.5.2019

  Do galérie Memoriál brig. gen. Kukorelliho 7.5.2019 boli pridané fotografie.

 • Deň Zeme 2019

  Do galérie Deň Zeme 2019 boli pridané fotografie.

 • DEŇ ZEME

 • Veľkonočná burza

  Srdečne Vás týmto pozývame na Veľkonočnú burzu, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. a 17. apríla 2019 od 9.00 hod. do 14.00 hod. vo vestibule základnej školy.

 • Pozvánka

  P R O P O Z Í C I E

  46. ročníka Memoriálu brig.gen. Kukorelliho v Hanušovciach nad Topľou

  z príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

  Miesto:                 Základná škola Hanušovce nad Topľou

  Dátum:                 7. máj 2019    /utorok/                                            

  Usporiadateľ:      ZŠ Hanušovce n.T., MsÚ Hanušovce n.T.    

  P r o g r a m :       08.00 hod.  -  prezentácia   

                                 09.00 hod.  -  kladenie vencov

                                 09.15 hod.  -  slávnostné otvorenie

                                 09.20 hod.  -  štart I. kategórie

                              12.10 hod.   -  vyhodnotenie 46. ročníka cestného behu

                               

  P o k y n y    p r e   ú č a s t n í k o v :

  • cestovné hradí vysielajúca organizácia

  • občerstvenie hradí usporiadajúca organizácia   /je potrebné nahlásiť počet   pretekárov na tel. č. 4452340  príp. mobil č. 0911445234/.

  K a t e g ó r i e :

  I.  kategória:                 l. a 2. ročník chlapci   nar. od 1.9.2010 do 31.8.2012 300 m

                                       1. a 2. ročník dievčatá nar. od 1.9.2010 do 31.8.2012 300 m   

                                       3. a 4. ročník chlapci   nar. od 1.9.2008 do 31.8.2010 500 m

                                       3. a 4. ročník dievčatá nar. od 1.9.2008 do 31.8.2010 500 m                 

  II. kategória:                mladšie žiačky    nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008        1.500 m

                                       mladší žiaci        nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008        1.500 m

                                       staršie žiačky      nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006        1.500 m

                                       starší žiaci           nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006        1.500 m

                                       mladšie dorastenky nar. od 1.9.2000 do 31.8.2004    1.500 m

                                       mladší dorastenci    nar. od 1.9.2000 do 31.8.2004    1.500 m

  III. kategória:              dospelí /ženy,muži/ prihlásia sa na MsÚ  /beží sa večer/

                                                        Tešíme sa na Vašu účasť!                                       

                                                                              

 • Školy zostávajú v čiernej

 • Dopravné žiakov - vyplácanie

  Oznamujeme rodičom žiakov, patriacich do nášho školského obvodu, že dopravné žiakov za mesiace január až marec 2019 sa bude vyplácať dnes od 11.30 hod. a od zajtra 2.4.2019 do piatku 5.4.2019 od 8.00 hod. do 14.hod..

 • Testovanie žiakov 9. ročníka

  Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T9 – 2019

  Dňa 3.4.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9-2019. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2. Test z matematiky píšu v čase: 8.20 – 9.50 h (90 minút), test zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.35 – 11.45 hod. (70 minút).

  Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky v čase: 8.20 – 10.20 h (120 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 11.05 – 12.45 h (100 minút).

  Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky:  zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

  Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod! 

   

  Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2019 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

 • Hviezdoslavov Kubín

  65. ročník - Hviezdoslavov Kubín

        Dňa 20.3.2019  sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove n/T  konal           65. ročník okresnej súťaže v umeleckom prednese - Hviezdoslavov Kubín. Súťažilo sa v troch kategóriách a v rámci nich sa spolu stretlo 71 prednášajúcich poéziu a prózu zo základných škôl okresu Vranov n/T. Z našej školy do okresného kola postúpili z I. kategórie - Terézia Anna Semanová, III. A (próza) a Vladislav Husivarga, III. A (poézia), z II. kategórie – Bianka Peterová, VI. A (próza) a Ivan Škorpil, VI. A  (poézia) a z III. kategórie – Zuzana Eštvaníková, VII. C (poézia).  Po zhodnotení výkonov prednášajúcich porotou v jednotlivých kategóriách, nasledovalo záverečné spoločné vyhodnotenie okresného kola  s udelením prvých troch miest a niekoľkých čestných uznaní  zvlášť pre každú kategóriu.

      Naša základná škola v každej kategórií dosiahla  tieto úspechy:

          I. kategória: prednes prózy – Terézia Anna Semanová, III. A  – 3. miesto

         prednes poézie – Vladislav Husivarga, III. A  –  Čestné uznanie

          II. kategória: prednes poézie  –  Ivan Škorpil, VI. A – 3. miesto

         III. kategória: prednes poézie  – Zuzana Eštvaníková, VII. C – 3. miesto

     Ďakujeme všetkým prednášajúcim za reprezentáciu školy a umiestneným srdečne blahoželáme.

                                                                     Mgr. A. Rišková


  Vyhodnotenie okresného kola Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy v HZOS Vranov n/T

        

       

                                                                                             

   

   

  Vyhodnotenie školského kola Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy – 1. kategória

           

                            

                         

          

                                                                                          

                                                                                              

                                  

                                                                                                  

 • Matematický klokan

  Vo štvrtok 21. marca 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili najväčšej medzinárodnej súťaže na svete Matematický klokan.  Do súťaže sa zapojilo 33 žiakov 1. až 4. ročníka a 37 žiakov 5.až 9.ročníka. Týmto sa chcem poďakovať rodičovskému združeniu pri ZŠ Hanušovce n/T a občianskemu združeniu  Hanušáčik za poskytnutie finančného príspevku na  materiálnu realizáciu súťaže.

                                                                                             Mgr. M.Holingová

 • O z n a m y riaditeľa školy

  O z n a m y  riaditeľa školy

  1.

  Riaditeľ ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom žiakov, že vo štvrtok 28.3.2019 sa vyučovanie končí o 12.30 hod. z dôvodu konania výročnej členskej schôdze OZ Hanušáčik.

  2.

  Riaditeľ školy udeľuje všetkým žiakom riaditeľské voľno na deň 29.3.2019.

  Dôvod: slávnostná pedagogická rada pri príležitosti Dňa učiteľov.

   

   

 • Výročná členská schôdza OZ Hanušáčik

  Vážení kolegovia, členovia OZ Hanušáčik!

       Srdečne Vás všetkých pozývame na výročnú členskú schôdzu OZ HANUŠÁČIK, ktorá sa uskutoční dňa 28.3.2019 o 13.00 hod.  v zborovni ZŠ Hanušovce nad Topľou.

  Program výročnej členskej schôdze

  1. Otvorenie  a privítanie prítomných členov OZ
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Oboznámenie s programom – doplnenie, schválenie členmi OZ
  4. Výročná správa o hospodárení za rok 2018
  5. Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2018
  6. Návrh plánu činnosti OZ na rok 2019
  7. Návrh rozpočtu OZ na rok 2019
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Záver spojený s občerstvením. 
 • Maľované čítanie

  MAĽOVANÉ ČÍTANIE

           Pri príležitosti MARCA – Mesiaca knihy v rámci spolupráce ZŠ a MŠ  sa žiaci III.A , III.C  striedavo v priebehu v dvoch dní 11. a 12. marca 2019 zúčastnili s predškolákmi  zo skupín LIENKY  a VČIELKY na tvorivej dielni  „MAĽOVANÉ ČÍTANIE “, konanej pod záštitou členiek Haliklubu ( Mgr. Agáta Krupová, Mgr. M. Lehetová, Mgr. H. Molitorisová, Mgr. H. Lipčáková, Mgr. V. Babenská, D. Peleščáková) a riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Hanušovciach nad Topľou Mgr. Ľ. Tomkovej, v krásnych priestoroch Šóšovského kaštieľa.

         Žiaci základnej školy a materskej školy boli zoskupení do šiestich kooperujúcich skupiniek,              v rámci ktorých tretiaci tvorivo vymýšľali rozprávky, príbehy, básničky o zvieratkách a predškoláci ich  doplnili vymaľovanými kresbičkami. Všetko sa to dialo pod láskavým, povzbudzujúcim dohľadom jednotlivých koordinátoriek Haliklubu a tiež nápomocných učiteliek z materskej školy ( Mgr. K. Bindasová, Bc. Danka Schubertová, p. uč. Ľ. Hrušková, p. uč. J. Jakubová) a základnej školy (Mgr. A. Rišková, Mgr. M. Holingová). Viac o zaujímavom priebehu tvorivej dielne „MAĽOVANÉ ČÍTANIE“, kde sa stretli tri generácie naraz,  prezradia fotografie.

                                                                                                                                             

   

             Mgr. A. Rišková

         

   

   

 • Zápis do prvého ročníka

 • Tehly, piesok, dosky... :)

  Tehly, piesok, dosky... :)

  Materiálne darcovstvo

  Materiálne darcovstvo je skvelou možnosťou, ako užitočným a zmysluplným spôsobom zrecyklovať veci, ktoré by ste inak vyhodili.
  Pomôcť nám môžete aj materiálom, ktorý potrebujeme pre stavbu pocitového chodníka (kamene, štrk, piesok), bylinkovej špirály (tehly, hlina), hmyzieho domčeka (dosky, drevený materiál). Materiál nemusí byť nový, poslúži aj použitý.

  Kontaktovať nás môžete e-mailom na: kathre@zshanusovce.edu.sk, 057/4452340

  Ďakujeme.

 • Oznam

  Dňa 1.3.2019 (piatok) končí vyučovanie po piatej vyučovacej hodine z dôvodu organizovania školského žiackeho plesu.

 • Žiacky ples 2019

  Žiacky ples 2019 sa uskutoční dňa 1.3.2019 o 15.30. Prosíme žiakov, aby boli prítomní v škole minimálne 10 minút pred začiatkom plesu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Hanušovce nad Topľou
  Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
 • 057/4452340

Fotogaléria